Opći uvjeti nabave za Kvantum d.o.o., Ludbreška 3, Prelog, OIB: 25978174316

PRIMJENA OPĆIH UVJETA

Odredbe ovih Općih uvjeta nabave primjenjuju se na sve odnose Kvantum d.o.o. – a, Ludbreška 3, Prelog, kao isporučitelja robe i/ili pružatelja usluga i poslovnih partnera Kvantum d.o.o.- a. Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se i na sve narudžbenice i njihovo obrađivanje bez da su isti posebno ugovoreni, osim ako pisanim putem nije dogovoreno drukčije. Opći uvjeti Kupca postaju sastavni dio narudžbenice i sa njom čine jednu cjelinu i smatraju se prihvaćenima s danom primitka narudžbenice od strane Prodavatelja. Ako ista nije poslana Opći uvjeti kupca stupaju na snagu danom isporuke robe od strane Prodavatelja. Odredbe i uvjeti Prodavatelja ne primjenjuju se osim ako nije što drukčije ugovoreno pisanim putem. U slučaju da bi neka odredba Općih uvjeta bila i/ili postala ništetna, primjenjuje se zakonska odredba kojom se postiže najbliža ciljana gospodarska svrha, ali ništavost pojedine odredbe ne utječe na valjanost ovih uvjeta, odnosno sklopljenih ugovora.

1. DEFINICIJE

KUPAC: Kvantum d.o.o., Ludbreška 3, Prelog.

ISPORUČIVA ROBA: Odnosi se na bilo koju vrstu proizvoda ili usluge koje služe kupcu u obavljanju poslovne djelatnosti.

UVJETI: Odnosi se na ove Opće uvjete kupoprodaje odnosno nabave isporučive robe.

PRODAVATELJ: Odnosi se na društvo poslovnog partnera koje Kupcu prodaje i/ili dostavlja isporučivu robu.

2. NARUDŽBENICE

Narudžbenice se sastavljaju prema ovim uvjetima. Narudžbenice navode adresu dostave („prijevoz do“) i pretpostavljaju maksimalni rok dostave od petnaest (15) dana od datuma narudžbenice, osim ako u narudžbenici nije drugačije određeno. Usmena narudžba nije važeća. Kupac može poništiti narudžbenicu za isporučivu robu bez ikakvih troškova do pet (5) radnih dana nakon datuma narudžbe navedenog u narudžbenici. Nikakvi se drugi uvjeti navedeni od strane prodavatelja na narudžbenici, eventualnim potvrdama narudžbe, ugovorima ili računima Prodavatelja kao ni na bilo kojim drugim dokumentima ne priznaju, osim ako ih Kupac izričito ne prihvati u pisanom obliku.

3. ISPORUČIVA ROBA

Prodavatelj pristaje izvršiti/dostaviti Isporučivu robu opisanu u bilo kojoj narudžbenici u skladu s relevantnom narudžbenicom i ovim uvjetima. Primitkom narudžbenice Prodavatelj se obvezuje na uvjete iz narudžbenice.

4. PONUDA

Sve ponude koje Prodavatelj sastavi za nabavu robe smatraju se besplatnima. Prodavatelj uz to izričito prihvaća da mu njegovo sudjelovanje ili bilo koji od njegovih troškova vezanih uz njegovo sudjelovanje u postupku nadmetanja ili odgovoru na Upite za ponudu ni na koji način neće biti nadoknađeni. Kupac nije dužan izdati narudžbenice samo zato što je dobio ponudu od Prodavatelja ili zato što je pozvao Prodavatelja da sudjeluje u postupku nadmetanja ili da odgovori na Upit za ponudu.

5. DOSTAVA

Dostava Isporučive robe izvršava se prema datumu i mjestu navedenima u pripadajućoj narudžbenici. Rizik od gubitka ili oštećenja prelazi sa Prodavatelja na Kupca po primitku Isporučive robe od strane Kupca na adresi dostave navedenoj u narudžbenici potpisom ovlaštene osobe Kupca na Obavijest o dostavi, osim ako nije drugačije dogovoreno. Sva Isporučiva roba dostavlja se ocarinjena u skladu s relevantnim carinskim propisima zemlje Kupca, a konačna se lokacija dostave određuje u narudžbenici. Ukoliko Prodavatelj obavi dostavu prije ugovorenog datuma dostave, Kupac nije odgovoran za bilo kakve dodatne troškove koje Prodavatelj ima zbog ranije dostave. Prodavatelj jamči da je dostavljena roba u skladu sa svim standardima kvalitete koji se zahtijevaju za tu robu te da ista posjeduje sve potrebne certifikate. Ukoliko Prodavatelj ne izvrši dostavu u roku određenom u narudžbenici, Kupac dostavu može odbiti ili zahtijevati razmjerno sniženje kupovne cijene.

6. POŠILJKA

Pri svakoj dostavi mora se uručiti Obavijest o dostavi (dostavnicu) izrađena u dvije kopije (jedna za Kupca i jedna za Prodavatelja), te u prijevoznim dokumenti mora biti jasno naveden predmet dostave. Svaki trošak koji nastane u vezi s izostankom dostave ili nepotpunim izdavanjem dokaza o podrijetlu robe, jednako kao i svaki trošak povezan s nepoštivanjem zakonskih odredbi o prijevozu, posebice carinskih pristojbi, troškova ležarine, troškova prijenosa i slično, snosi isključivo Prodavatelj. Adresa za dostavu pošiljke dogovorena je i određena u narudžbenici. Kod dostave proizvoda, rizik prelazi na Kupca isključivo nakon što osoba koju je za preuzimanje proizvoda i za potvrdu primitka ovlastio Kupac potvrdi primitak istih potpisom Obavijesti o dostavi ili drugim zajednički prihvaćenim načinom potvrđivanja. Kod dostave proizvoda koji zahtijevaju sastavljanje, rizik se prenosi na Kupca tek nakon dostave i sastavljanja proizvoda od strane ovlaštene osobe, što sve pisanim putem potvrđuje osoba ovlaštena od strane Kupca.

7. PAKIRANJE

Troškove pakiranja snosi Prodavatelj. Sva šteta nastala kao posljedica manjkavog pakiranja ili nemara od strane Prodavatelja ili od strane Prodavatelja osoba ovlaštenih za izvršavanje isporuke zaračunati će se Prodavatelju. Dužnost je Prodavatelja pobrinuti se za propisno odlaganje bilo kakvog otpada vezanog uz isporuku isporučene robe, uključujući, ali se ne ograničavajući na ambalažu.

8. PRAVO VLASNIŠTVA

Pravo vlasništva kao i rizik propasti isporučene robe prelazi na Kupca prihvaćanjem Isporučive robe u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta.

9. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Kupac ne smije izbrisati niti ukloniti zaštićene vlasničke informacije ili oznake sa zaštitnim znakom koje se pojavljuju na Isporučivoj robi i Prodavateljevim materijalima. Prodavatelj jamči da Isporučiva roba ne predstavlja kršenje autorskih prava, patenata, trgovačkih marki ili bilo kojeg drugog prava intelektualnog vlasništva ili bilo kojih prava trećih osoba.

10. PRIHVAT ROBE

Nakon prijema Isporučive robe Kupac će procijeniti i prihvatiti Isporučivu robu kao “isporučeno” i “prihvaćeno” ili će dostavu “odbiti” najkasnije u roku od 30 (trideset)radnih dana nakon prijema isporučive robe. Isto se ne odnosi na graditeljske usluge. Ukoliko Prodavatelj ne ukloni nedostatke u roku od 10 radnih dana po primitku Kupčeve obavijesti o odbijanju Isporučive robe, Kupac može ili odbiti Isporučivu robu ili u dogovoru sa Prodavateljem pokušati postići rješenje prihvatljivo za obje strane.

11. PROPUST PRODAVATELJA

Ukoliko Prodavatelj ne uspije ili odbije dostaviti Isporučivu robu ili njen dio u skladu sa specifikacijama dogovorenima u određenoj narudžbenici, Prodavatelj čini propust. Ukoliko Prodavatelj čini propust zbog izostanka isporuke robe u skladu s datumom dostave određenim u narudžbenici o kojoj je riječ, Kupac može Prodavatelju produljiti rok za izvršenje obveze. U tom slučaju produljenje se izvršava mijenjanjem i nadopunjavanjem određene narudžbenice od strane Kupca. Ovlaštena osoba Kupca mora izdati izmijenjenu narudžbenicu. Ukoliko se propust ponovi ili ukoliko Prodavatelj po procjeni Kupca daje Kupcu valjani razlog za opravdanu sumnju da Prodavatelj uopće ne želi i/ili ne može ispuniti bilo koju narudžbenicu temeljeno na ovom dokumentu, primjenjuje se čl. 24. vezan uz raskid narudžbenice.

12. CIJENE

Kupac plaća Prodavatelju dogovoreni iznos koji je određen u narudžbenici. Cijene su izražene u kunama. Sve poreze, troškove i carine osim PDV-a snosi Prodavatelj i moraju biti uključeni u cijenu. Kupac plaća iznos računa u roku od 60 (šezdeset) dana nakon primitka ispravnog računa u skladu s čl. 14. ovih Općih uvjeta. Cijene izražene u narudžbenicama određene su kao maksimalne cijene. Prodavatelj ne smije mijenjati cijenu bez prethodnog pisanoga pristanka Kupca.

13. RAČUNI

Ispravni račun je originalni račun (potpisan i pečatiran) vezan uz pojedinu narudžbenicu, a šalje se preporučenom poštom u računovodstvo Kupca, uz navođenje broja narudžbenice i priloženu kopiju Obavijesti o dostavi (Dostavnicu), potvrđenu od Kupca. Razdoblje plaćanja počinje s datumom primitka računa uz uvjet potpunog izvršenja obveza/isporuke robe u skladu sa svim odredbama ovih uvjeta. Neispravno izdani i/ili nepotpuni prijevozni dokumenti i/ili dokumentacija mogu rezultirati produljenjem roka plaćanja. Troškove doznaka snosi Prodavatelj. Ukoliko je Isporučiva roba dostavljena prije dogovorenih datuma dostave, razdoblje računanja obveze plaćanja svakog takvog računa ne počinje sve do nastupa dogovorenoga datuma dostave. Takva prijevremena dostava zahtijeva izričit pisani pristanak Kupca.

14. PLAĆANJE

Plaćanje se vrši nakon prihvaćanja Isporučive robe, a u skladu sa svakom narudžbenicom te nakon primitka ispravnog i verificiranog računa, uz ispunjenje svih uvjeta navedenih u ovim Općim uvjetima. Kupac će Prodavatelju izvršiti naplatu po računu nakon isteka roka za pregled robe u skladu sa odredbom čl. 10. ovih Općih uvjeta. Plaćanje unaprijed se neće izvršiti. Plaćanje se vrši elektroničkim bankovnim transferom.

15. POREZI

Kupac nije odgovoran za bilo koje poreze Prodavatelja koje je Prodavatelj pravno dužan platiti, a koji nastaju i proizlaze vezano uz prodaju Isporučive robe po narudžbenici.

16. KAZNE

Kazna za zakašnjelu dostavu je 0,5% po danu kašnjenja te maksimalno 10% od ukupne vrijednosti narudžbe, osim ako nije drugačije dogovoreno. Visina naknade druge štete koja bi mogla nastati Kupcu nije regulirana ovim Općim uvjetima. Naknada ostalih oblika štete obračunava se u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima i ostalih Zakona koji reguliraju predmetnu materiju.

17. KOMPENZACIJA

Prodavatelj se suzdržava od kompenziranja bilo kojih iznosa koji nisu prethodno dogovoreni.

18. POVJERLJIVOST, TAJNOST I ZAŠTITA PODATAKA

Sve informacije, pružene u bilo kojem obliku ili putem bilo kojeg medija, od strane ili u ime Kupca, Prodavatelj smatra povjerljivima i koristi ih isključivo u svrhu ispunjavanja predmetne narudžbenice, te svojim zaposlenicima daje pristup takvim informacijama samo kada i u mjeri u kojoj se za tim ukaže potreba te jedino u cilju izvršenja svojih obveza prema Kupcu. Prodavatelj takve informacije ili neki njihov dio neće prenositi, objavljivati, odati ili na neki drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj strani bez prethodnog pismenog pristanka Kupca. Sve informacije ostaju u vlasništvu Kupca i nikakve se licence ili prava ne dodjeljuju vezano uz bilo kakvu takvu informaciju, a Prodavatelj na zahtjev Kupca u najkraćem roku vraća Kupcu ili uništava sve takve materijale i informacije. Prodavatelj ne smije koristi ime, logo, zaštitni znak ili bilo koju drugu referencu na Kupca te ne smije odati postojanje ili uvjete narudžbenice bez prethodnog pisanog pristanka Kupca.

19. PRAVA TREĆE STRANE

Prodavatelj je u potpunosti odgovoran za štetu ako predmet narudžbenice prekrši bilo koje pravo treće osobe te treća osoba zahtijeva naknadu štete.

20. ODGOVORNOST

Prodavatelj je odgovoran za svaku štetu izravno ili neizravno nanesenu Kupcu, posebice zbog nepravilne, nepotpune ili zakašnjele dostave, nestanka potvrda i certifikata članovima Prodavatelja ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koju slučajnu, neizravnu, posebnu ili naknadnu štetu koja proizlazi iz ili je povezana s narudžbenicom, bez obzira je li Kupac prethodno bio savjetovan o mogućnosti takve štete ili nije.

21. NAKNADA ŠTETE

Prodavatelj u potpunosti nadoknađuje štetu Kupcu i u potpunosti obeštećuje Kupca za sva potraživanja, zahtjeve, štetu, gubitak ili troškove koji su nastali Kupcu, a koji su uzrokovani bilo kojim kršenjem od strane Prodavatelja bilo kojeg uvjeta navedenog u ovom dokumentu.

22. JAMSTVO

Prodavatelj izričito jamči i izjavljuje da se Isporučiva roba dostavlja u skladu s narudžbenicom, te da je sva dostavljena Isporučiva roba nova, dobre kvalitete, dizajna, materijala, građe i izrade, te da sva Isporučiva roba strogo zadovoljava sve specifikacije i standarde industrije te sve druge zahtjeve iz narudžbenice i da odgovara namijenjenoj svrsi. Prodavatelj jamči da dostavljena Isporučiva roba ne pokazuje niti ima bilo kakav nedostatak, bilo da se on odnosi na funkciju, izgled ili bilo koja druga uobičajena ili dogovorena svojstva. U slučaju nepoštivanja odredbi ovoga članka, Kupac može, po vlastitoj procjeni, odbiti prihvatiti Isporučivu robu koja nije u skladu s ovim Općim uvjetima i ugovorenim odredbama slanjem pisane obavijesti Prodavatelju. Kupac ima pravo na cjelokupni povrat plaćene kupoprodajne cijene neispravne Isporučive robe ili može tražiti od Prodavatelja da u najkraćem roku ispravi nepravilnosti nastale zbog nepridržavanja dogovorenih uvjeta ili da zamijeni neispravnu Isporučivu robu ili na tržištu može kupiti zamjensku Isporučivu robu u slučaju kašnjenja s dostavom preko dvadeset (20) dana od strane Prodavatelja. U ovom zadnjem slučaju, u slučaju viših cijena, dodatne troškove podmiruje Prodavatelj koji nije ispunio svoje obveze, što ne isključuje zahtjeve za bilo koju daljnju odštetu koja izravno može proizlaziti iz izostanka isporuke. Ukoliko je proizvod neispravan suprotno jamstvu, Prodavatelj nadoknađuje Kupcu svaku štetu njemu uzrokovanu zbog neusklađenosti Isporučive robe Prodavatelja s njegovim jamstvom. U svakom takvom slučaju Kupac ne snosi nikakav dodatni trošak. Prodavatelj pristaje učiniti rezervne dijelove dostupnima Kupcu za razdoblje od najmanje sedam (7) godina od datuma dostave. Jamstvo na dostavljenu Isporučivu robu je 12 mjeseci od dana dostave, osim ako je originalno jamstvo proizvođača na robu ili jamstvo navedeno u ponudi Prodavatelja određeno na duži period ili kada se radi o graditeljskoj usluzi.

23. TRAJANJE I RASKID

Kupac može raskinuti narudžbenicu putem pisane obavijesti Prodavatelju, ako Prodavatelj ne izvrši svoje obveze navedene u ovim Općim uvjetima ili u narudžbenici, u slučaju otvaranja stečajnog postupka, te ako Prodavatelj postane platežno nesposoban ili propadne. Kupac može poništiti narudžbenicu u skladu s čl. 3. ovih Općih uvjeta. Nadalje, Kupac može u bilo kojem trenutku raskinuti narudžbenicu bez razloga i bez daljnje obveze prema Prodavatelju, osim za plaćanja koja su dospjela i pisanim putem prihvaćena od strane Kupca prije datuma kada raskid stupa na snagu. Raskid stupa na snagu dva (2) dana nakon pisane obavijesti.

24. NADLEŽNI SUD I ZAKONI

Za sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora odnosno ovih Općih uvjeta isključivo je nadležan Hrvatski sud u Zagrebu i primjenjuje se Hrvatsko materijalno pravo. Narudžbenica se sastavlja u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Primitkom narudžbenice Prodavatelj pristaje na ove uvjete.

25. OBAVIJESTI

Sve obavijesti će biti u pisanom obliku i šalju se dogovorenim kontakt osobama Prodavatelja ili Kupca te se smatraju predanima (a) kada se uruče osobno ili (b) kada se pošalju faksom s potvrdom slanja ili (c) kada se šalju kurirskom službom s pismenom potvrdom primitka ili (d) preporučenom poštom ili (e) elektronskom poštom ovlaštenim osobama Kupca/Prodavatelja na službene adrese elektroničke pošte uz potvrdu dostave. Prodavatelj će pisanim putem obavijestiti Kupca o bilo kakvim promjenama podataka Prodavateljevog kontakta.

26. ODRICANJE

Svako odricanje Kupca od nadoknade štete nastale radi bilo kojeg kršenja bilo kojeg uvjeta iz narudžbenice od strane Prodavatelja valjano je samo ako je izraženo u pisanom obliku od strane ovlaštene osobe Kupca. Nikakvo propuštanje ili odgađanje ostvarivanja odredbi iz narudžbenice od strane Kupca ili ostvarivanja bilo kojeg prava, ovlasti ili povlastice temeljem ovih uvjeta ne smatra se odricanjem Kupca od istih. Dobavljač se izričito odriče potraživanja za zatezne kamate ukoliko one nisu redovito obračunavate i uredno dostavljene preporučenom pošiljkom. Dobavljač se slaže da redoviti obračun znači obračun zateznih kamata za period ne duži od 3 mjeseca. Tako obračunate zatezne kamate se u roku od 30 dana od isteka obračunskog perioda na koje se iste odnose, moraju dostaviti Kupcu.

27.USLUGA U GRADITELJSTVU

Ukoliko Dobavljač vrši Kupcu uslugu u graditeljstvu kao podizvođač, Dobavljač izričito prihvaća uvjete ovjere izvedenih radova i plaćanja koje je Kupac ugovorio s glavnim Investitorom/Naručiocem radova. Dobavljaču će biti ovjereni radovi u onom obimu i oni radovi koje je glavni Investitor/Naručioc radova ovjerio Kupcu. Također Dobavljač pristaje da se plaćanje za radove vrši uz uvjet da je iste glavni Investitor/Naručioc radova ovjerio i isplatio Kupcu. Ukoliko je Kupac kao izvođač radova sa Investitorom ugovorio posebne uvjete obavljanja usluga u graditeljstvu na temelju kojih se Investitoru u skladu sa odredbama Zakona o gradnji i Uzanci u graditeljstvu ustupaju određene ovlasti vezano za predmetni projekt (npr. pravo izravne nabave, opće tehničke uvjete i slično), a koji uvjeti se po svojoj prirodi nužno prenose i na podizvoditelja s kojim Kupac sklapa ugovor, isti će se primijeniti i na sklopljeni ugovor Kupca sa podizvoditeljem.

28. USLUGE PRIJEVOZA

Ukoliko Dobavljač vrši Kupcu uslugu kao prijevoznik robe, Dobavljač izričito prihvaća primjenu odredbi ovih Opće uvjeta na nastale poslovne odnose. Ukoliko ovim člankom Općih uvjeta nije što drukčije propisano, na ugovor o prijevozu analogno se primijenjuju ostale odredbe ovih Općih uvjeta. Prijevoznik koji dostavi ponudu tvrtci Kvantum d.o.o. dužan je na temelju upita za sastav ponude dostavljenog od Kupca u skladu sa pravilima struke i zakonskim propisima ponuditi optimalnu vrstu vozila i način prijevoza robe (pošiljke). Ukoliko prijevoznik ne posjeduje vozilo za obavljanje ugovorenog prijevoza, ili iz bilo kojeg drugog razloga namjerava izvršavanje prijevoza povjeriti drugom prijevozniku dužan je o tome pravovremeno obavijestiti Kupca. Prijevoznik je dužan ugovoriti osiguranje osnovnih rizika za svaku pošiljku koja mu je predana radi obavljanja prijevoza i uz ponudu dostaviti broj važeće police osiguranja Kupcu. Ukoliko je po procijeni prijevoznika kao dobrog gospodarstvenika radi zaštite interesa Kupca potrebno uz pokriće osnovnih rizika ugovoriti i policu odiguranja posebnih rizika, prijevoznik je dužan o tome obavijestiti Kupca. Ukoliko zbog propusta prijevoznika da ugovori osiguranje pošiljke koja se prevozi nastane šteta za Kupca, ili ukoliko prijevoznik Kupcu dostavi broj ili preslik nevažeće police osiguranja, štetne posljedice koje bi znog toga nastale padaju na teret prijevoznika. Prijevoznik je dužan pravovremeno pribaviti svu zakonom propisanu dokumentaciju i dozvole potrebne za izvršenje prijevoza po zakonom propisanim uvjetima, propust prijevoznika da omogući izvršenje prijevoza u skladu sa zakonom isključiva je odgovornost prijevoznika i sve novčane posljedice propusta terete prijevoznika.

29. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE VIŠA SILA

Ni Prodavatelj ni Kupac ne smatraju se odgovornima za odgađanje ispunjenja obveza ili za neispunjenje obveza ako je odgađanje ili neispunjenje rezultat okolnosti izvan njihove kontrole, uključujući, ali se ne ograničavajući na elementarne nepogode, intervencije nadležnih tijela vlasti, požare, eksplozije, štrajkove ili političke ili gospodarske nemire.

USTUPANJE

Prodavatelj ne smije ustupiti niti na bilo koji drugi način prenijeti svoja prava i obveze nastale temeljem narudžbenice ili ovih Općih uvjeta, niti smije povjeriti izvršenje bilo kojeg prava ili obveze nastale temeljem narudžbenice ili ovih Općih uvjeta bez prethodnog pisanog pristanka Kupca. Svako ustupanje, prenošenje ili povjeravanje izvršenja bez prethodnog pisanog pristanka Kupca smatra se ništavnim.

PRIDRŽAJ VLASNIŠTVA

Prodavatelj zadržava vlasništvo nad Isporučivom robom i rizik za istu sve dok se roba ne dostavi sukladno narudžbenici i/ili dok je Kupac ne prihvati, u kojem trenutku se na Kupca prenosi vlasništvo nad Isporučivom robom i rizik za istu. Prodavatelj ni pod kojim okolnostima niti zbog bilo kojih razloga nema pravo kasniti sa izvršavanjem obveza i/ili isporukama. Nadalje, Prodavatelj ni u kojem slučaju nema pravo zadržavanja materijala/dokumenata koje mu dostavi Kupac.

OSIGURANJE

Prodavatelj se obvezuje dostaviti i održavati po procjeni Kupca dostatno osiguranje sklopljeno u svrhu ispunjavanja obveza nastalih temeljem narudžbenice u skladu sa zahtjevima Kupca. Prodavatelj se po zahtjevu Kupca obvezuje dostaviti dokaz o osiguranju. Kupac može od Prodavatelja kao jamstvo za osiguranje obveza preuzetih narudžbenicom zahtijevati predaju zadužnice, mjenice ili bankarske garancije. Jamstva se predaju kao osiguranje sljedeće obveze: za ozbiljnost ponude, za dobro izvršenje obveza preuzetih na temelju narudžbenice ili ugovora, za uredno pravdanje primljenog predujma, za garantni rok, za plaćanje.

PODUGOVARANJE

Prodavatelj ne smije bez prethodnog pisanog pristanka Kupca podugovoriti proizvodnju, nabavu, izvršenje ili isporuku Isporučive robe u cijelosti ili pojedinog dijela.

ELEKTRONIČKA TRGOVINA

Prodavatelj se izričito slaže s Kupcem izmjenjivati podatke i informacije elektroničkim putem, a za potrebe naručivanja i plaćanja. Prodavatelj neće odbiti suradnju s trećim stranama koje Kupac imenuje za potrebe izvršavanja određenih procesa. Prodavatelj je nadalje suglasan da su takve treće strane ovlaštene primiti relevantne informacije od Kupca.

STUPANJE NA SNAGU

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju vrijediti Općih uvjeti nabave za Kvantum d.o.o. koji su vrijedili od 01.01.2008. godine. Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom objave na službenim Internet stranicama Društva. Ovi Opći uvjeti primjenjivati će se i na odnose koji su u tijeku u trenutku stupanja na snagu istih, osim ako je Općim uvjetima od 01.01.2008. pojedina odredba povoljnije određena za neku od stranaka, u kojem slučaju će se primijeniti za stranke povoljnija odredba. U Čakovcu, 06.04.2018. godine

About Kvantum

Kvantum d.o.o. is a private company founded in 1995. The experience we have gained over the years of work in the construction business has made us qualified and ready to accept any task in the field of construction of hospitality and office spaces.

Services

  • General contractor
  • Interior works

Contact us

  • +385 (01) 4579 240
  • info@kvantum.eu
FUNK1